Design a site like this with WordPress.com
Get started

Մաթեմատիկա

1) Հաշվե՛ք

ա) |– 6| + |-4|=10

բ) |– 50| + |+ 4|=54

 գ) |– 18| · |– 21|=378

դ) |21| – |-6|=15

2) Առանց բազմապատկում կատարելու համեմատե՛ք.

ա) (–5) · (–21) < 0

բ) (–8) · (+6) > 0

գ) (+15) · (–4) > 0

դ) (+3) · (+9) > (+8) · (–7)

ե) (–14) · (–12) < (–10) · (-4)

զ) (+2) · (–1) > (–6) · (–31)։ 

3) Գտե՛ք արտահայտության արժեքը.

ա) (35 – 17) – 20= -2

բ) (–43 – 14) – 32=-89

գ) (–74 + 27) – 15= -62

դ) (29 – 64) + 23= -12

ե) (–30 – 21) + 56=5

4) Հաշվե՛ք

ա) |31| + |27|=58

բ) |44| : |– 4|=11

գ) |– 3| – |– 1|=4

դ) |15| · |– 12|=180

5) Գտե՛ք արտահայտության արժեքը.

ա) (79 – 45) – 60= -26

բ) (–33 –21) + 11= -43

գ) (–18 + 6) – 30= -42

դ) (16 – 33) – 54= -71

6)  Օգտվելով գումարման նկատմամբ բազմապատկման բաշխական օրենքից՝ հաշվե՛ք հնարավորին չափ պարզ եղանակով.

ա) ( +5 ) · ( +3 ) + ( +5 ) · ( –2 )=+5

բ) ( –2 ) · ( +4 ) + ( –2 ) · ( –3 )=+7

գ) ( –7 ) · ( –4 ) + ( –7 ) · ( +3 )=-2

դ) ( –6 ) · ( –5 ) + ( –6 ) · ( +4 )=+6

Մայրենի

 1. Արտագրե՛լ՝ ըստ անհրաժեշտության լրացնելով ջ, ճ կամ չ։
  • Աղ….իկ, ամբող…., թարթի…., ա…., ծխամոր…., առա…., ա….պարար, գո….ի, խո….կոր, առա….ին, կո….կել, առա….նորդ, ար…., զի….ել, թռ….ել, թր….ել, ի….նել, կարկա….ել, մե…., մի….և, մե….ք, ող…., մուր…., ող….ույն, մահ….ակալ, առող…., ո….իլ, կա….աղակ, վեր….։ 

Աղջիկ, ամբողջ, թարթիչ, աջ, ծխամորճ, առաջ, աճպարար, գոճի, խոճկոր, առաջին, կոճկել, առաջնորդ, արջ, ղզիջել, թռչել, թրջել, իջնել, կարկաչել, մեջ, միջև, մեջք, ողջ, մուրճ, ողջույն, մահճակալ, առողջ, ոջիլ, կաչաղակ, վերջ։

 1. Արտագրե՛լ և կետադրե՛լ։
  • Միշտ էլ հետաքրքրվել եմ բնության բոլոր արարածներով և դրանցից որն էլ պատահել է, փորձել եմ մանրազնին ուսումնասիրել: Մի օր տարիներ առաջ ճահճային թռչունների որսի ժամանակ մի կրիա գտա և բերեցի տուն: Տանը պատշգամբի մի անկյունում նրա համար ստեղծեցի մի հարմար անկյուն բերելով խոտեր, ճյուղեր ու հարդ: Ինքնամփոփ ու զգույշ են կրիաները, բայց երբ համոզվում են որ իրենց որևիցե վտանգ չի սպառնում պատյանից դուրս են հանում գլուխն ու ոտքերը և քայլում դանդաղ ու անճոռնի շարժումներ անելով: Փոքր-ինչ ընտելանալուց հետո նույնիսկ կեր են վերցնում ձեռքիցդ: Սակավապետ ու քչակեր կենդանիներ են դրանք շաբաթներով կարող են ոչինչ չուտել բայց շատ հեշտ են դիմանում, որովհետև շարժումներ քիչ են անում, և էներգիա քիչ է ծախսվում: Ժողովրդական մի հինավուրց ավանդություն կրիայի դանդաղաշարժությունը բացատրում է նրանով որ ուր էլ լինի կրիան իր տան մեջ է ուստի չի շտապում:

Միշտ էլ հետաքրքրվել եմ բնության բոլոր արարածներով և դրանցից, որն
էլ պատահել է, փորձել եմ մանրազնին ուսումնասիրել: Մի օր` տարիներ առաջ`
ճահճային թռչունների որսի ժամանակ մի կրիա գտա և բերեցի տուն: Տանը`
պատշգամբի մի անկյունում, նրա համար ստեղծեցի մի հարմար անկյուն` բերելով
խոտեր, ճյուղեր ու հարդ: Ինքնամփոփ ու զգույշ են կրիաները, բայց երբ համոզվում են, որ իրենց որևիցե վտանգ չի սպառնում, պատյանից դուրս են հանում
գլուխն ու ոտքերը և քայլում` դանդաղ ու անճոռնի շարժումներ անելով: Փոքր-ինչ
ընտելանալուց հետո նույնիսկ կեր են վերցնում ձեռքիցդ: Սակավապետ ու քչակեր
կենդանիներ են դրանք, շաբաթներով կարող են ոչինչ չուտել, բայց շատ հեշտ են
դիմանում, որովհետև շարժումներ քիչ են անում, և էներգիա քիչ է ծախսվում: Ժողովրդական մի հինավուրց ավանդություն կրիայի դանդաղաշարժությունը բացատրում է նրանով, որ ուր էլ լինի կրիան, իր տան մեջ է, ուստի չի շտապում:

Մաթեմատիկա

1) Բերե՛ք այնպիսի երեք ամբողջ թվերի օրինակ, որ նրանց արտադրյալը լինի բացասական թիվ, իսկ ցանկացած երկու հարևան թվերի արտադրյալը` դրական:

-1x(-1)x(-1)= -1

-1x(-1)= 1

-1x(-1)= 1

2) Գտե՛ք , թե ինչ թիվ պետք է գրել աստղանիշի փոխարեն, որպեսզի ստացվի հավասարություն.

ա) | 4 | = 4

գ) | 0 | = 0

ե) 6 · | 2 | – 2 = 10

բ) 2 · | 4 | = 8

դ) – | 1 | = –1

զ) 8 · | 0 | = 0

3) Երկու թվերի արտադրյալը բացասական թիվ է։ Ի՞նչ նշան կարող են ունենալ արտադրիչները

-և+

+և-

4) Կոնգո գետն ունի 4320 կմ երկարություն։ Ի՞նչ երկարություն կունենա այդ գետի պատկերումը 1 ։ 25000000 մասշտաբով գծված քարտեզում։

4320կմ=432000000 սմ

432000000:25000000=17.28 սմ

5) Բերե՛ք այնպիսի երեք ամբողջ թվերի օրինակ, որ առաջին երկու թվերի ար տադրյալը լինի բացասական թիվ, իսկ բոլոր երեքի արտադրյալը հավասար լինի զրոյի:

+8x(-1)x0=0

+8x(-1)=-8

6) Մի թիվ –1-ից մեծ է։ Պարտադի՞ր է, որ այն դրական թիվ լինի։

ԱՅՈ

7) Մի քաղաքից մյուսը միաժամանակ ուղևորվեցին երկու մեքե նաներ. առաջինի արագությունը 85 կմ/ժ էր, երկրորդինը՝ 70 կմ/ժ։Երբ առաջին մեքենան տեղ հասավ, երկրորդին մնում էր անցնելու 30 կմ։ Գտե՛ք քաղաքների հեռավորությունը։

85-70=15 կմ/ժ

30:15=2 ժամ

85×2=170

8)* Թոռնիկն այնքան ամսական է, քանի տարեկան որ պապն է։ Պապն ու թոռնիկը միասին 91 տարեկան են։ քանի՞ տարեկան էպապը, քանի՞ տարեկան՝ թոռնիկը:

Պապիկ-48

թոռ-3

Մայրենի

Վարժություն 8։ Արտագրե՛լ՝ ըստ անհրաժեշտության լրացնելով դ, տ կամ թ։

Աղո….ք, ար….ար, ար….են, ար….յոք, ար….յունք, թփու…., ար….ուկ, բար…., բեր…., բուր…., դա….ար, դր….ել, եր….իկ, եր….ում, զար…., լաջվար…., զվար…., լեր….անալ, լյար…., խն….իր, խոր….ուբոր…., թուղ…., կար….ալ, կեն….անի, հաղոր….ել, պա….գարակ, մար…., նյար…., ս….ափվել, թա….երական, Նվար…., որ…. (ճիճու), որ…. (խաղողի վազ), որ….ի, վար…., Վար….ան, վար….ապետ, շքեր…., Վար….գես, վր….ովել, օ…., օրիոր…., գնոր…., ժողովուր…. խր….վիլակ, ըն….ամենը, ըն….հակառակը, փար….ամ, ըն….հանուր, ըն….ունակ, ըն….ունել, ըն….արմանալ։ 

Աղոթք, արդար, արդեն, արդյոք, արդյունք, թփուտ, արդուկ, բարդ, բերդ, բուրդ, դադար, դրդել, երդիկ, երդում, զարդ, լաջվարդ, զվարթ, լերդանալ, լյարդ, խնդիր, խորդուբորդ, թուղթ, կարդալ, կենդանի, հաղորդել, պադգարակ, մարդ, նյարդ, սթափվել, թատերական, Նվարդ, որդ (ճիճու), որթ(խաղողի վազ), որդի, վարդ, Վարդան, վարդապետ, շքերթ, Վարդգես, վրդովել, օդ, օրիորդ, գնորդ, ժողովուրդ խրտվիլակ, ընդամենը, ընդհակառակը, փարթամ, ընդհանուր, ընուդնակ, ընդունել, ընդարմանալ։

Վարժություն 9։ Արտագրե՛լ՝ ըստ անհրաժեշտության լրացնելով ձ, ծ կամ ց։

Ար….ակուրդ, ասացվա….ք, ընդար….ակ, ատաղ….ագործ, գլուխկոն….ի, համար….ակ, բար…., բար….ել, թխվա….ք, բար….ր, խ….կել, առան….ք, դաղ…., դար…., կ….կտուր, դեղ…., դեղ….անիկ, հանդիպակա…., դեր….ակ, դեր….ան, խուր…., ձվա….եղ, հանդեր…., հինավուր…., լպր….ուն, հար….ակվել, համբար….վել, Համբար….ում, փայ….աղ, որ…., վար…., ուր…., փոր…., որ….ւալ, օ…., օ….իք։

Արձակուրդ, ասացվածք, ընդարձակ, ատաղձագործ, գլուխկոնծի, համարձակ, բարձ, բարձել, թխվածք, բարձր, խցկել, առանցք, դաղձ,դարձ, կցկտուր, դեղձ, դեղձանիկ, հանդիպակաց, դերձակ, դերձան, խուրձ, ձվածեղ, հանդերձ, հինավուրց, լպրծուն, հարձակվել, համբարձվել, Համբարձում, փայծաղ, որձ, վարձ, ուրց, փորձ,  օձ, օձիք։

English

Page 35 A
Look the examples. And complete the table
There are shops.
Are there any shops?
Yes, there is.
Yes, there are.
No, there aren’t.

Page 35 B
Complete the sentences.
3. There is not a model of me in Madame Tussauds.
4. There are some delicious drinks at the Hard Rock Cafe.
5. There is a good cafe in the Tate Modern.
6. There aren’t a lot of people in Covent Garden today.
7. There aren’t any seats in the cafe at the moment.

Page 36 A
Write the names of the places under the pictures.
1-library
2-railway station
3-newsagent
4-supermarket
5-chemist
6-bank
7-bookshop
8-park
9-post office

Page 36 B
Work with the partner.
A. Is there a zoo in your town?
B. Yes, there is
A. Are there elephants, monkeys, lions?
B. Yes, there are.

Page 36 C
Where do you do these things?
2. You send a parcel with post office.
3. You catch a train on station.
4. You buy stamps from post office.
5. You change money in exchange.
6. You buy a milk from supermarket.
7. You play football in the yard.
8. You buy a magazine from newspaper stand or bookstore.

Page 36 B
2. Buy stamps here.
3. Watch this film, it’s great.
4. Listen to your teacher.
5. Pay for travel cards here.
6. Sit down, please

Մայրենի

 1. Արտագրե՛լ՝ ըստ անհրաժեշտության լրացնելով բ, պ կամ փ։ 
  • Գա….րիել, ս….րթնել, ս….րդել, դար….աս, դար….ին, շամ….ուր, եր…., ի….րև, խա….ել, խարխա….ել, Հակո…., համ….երել, ջրար….ի, համ….ույր, փր….ուր, հա….ճեպ, հա….շտակել, հար….ել, նուր…., շա….աթ, որ…., Սերո…., ա….շել, սուր…., սր….ել, հղ….անալ, ուր….աթ, Քերո…., թ….րտալ, աղ….անոց, ցայտաղ….յուր, եղ….այր, ող….։ 

Գաբրիել, սփրթնել, սպրդել, դարպաս, դարբին, շամփուր, երբ, իբրև, խաբել, խարխափել, Հակոբ, համբերել, ջրարբի, համբույր, փրփուր, հապճեպ, հափշտակել, հարբել, նուրբ, շաբաթ, որբ, Սերոբ, ապշել, սուրբ, սրբել, հղփանալ, ուրբաթ, Քերոփ, թպրտալ, աղբանոց, ցայտաղբյուր, եղբայր, ողբ։

 1. Արտագրե՛լ՝ ըստ անհրաժեշտության լրացնելով գ, կ կամ ք։
  • Ան….ամ, ավա…., կողպե…., գո…., եր…., զու….ել, թա….ավոր, վարա….ել, թար….մանել, կարա…., կար…., հա….նել, հան….ափոր, հո….նել, հո….ի, հո….նակի, ձա…., ձի…., տարեր…., ճի…., ճրա…., մարա…., մար….արե, մար….արիտ, փեղ…., տրտմաշու…., փող…., նորո….ել, շո…., ո….ի, բազրի…., պատարա…., պար….և, սու…., արտասու…., փա….ցնել, թա….ցնել, ուրա…., օ….նել, Օ….սեն, վարուցան…., քսու…., օ….ուտ։

Անկամ, ավագ, կողպեք, գոգ, երկ, զուգել, թագավոր, վարակել,թարգմանել, կարագ, կարգ, հագնել, հանքափոր, հոգնել, հոգի, հոգնակի, ձագ., ձիգ, տարերք, ճիգ, ճրագ, մարագ, մարգարե, մարգարիտ, փեղք, տրտմաշուք, փողք, նորոգել, շոգ, ոգի, բազրիք,
պատարագ, պարգև, սուգ, արտասուք, փակցնել, թագցնել, ուրագ, օգնել, Օգսեն, վարուցանք, քսուք, օգուտ։

Մայրենի

Մոխրոտը Գրիմ եղբայրների հեքիաթում

Մոխրոտը Գրիմ եղբայրների հեքիաթում շատ խեղճ էր։ Նա նաև ստիպված անում էր ինչ նրան ասում էին և այթքանից հետո նրանք ասում են գնա մոխիրի վրա քնի։ Հանմաձայնվեք ինձ հետ անարթար է։ Բայց մողրոտը գտավ ճանապարհ ոնց գնալ պարահանդես և գնաց հետո Թագավորի որթին սիրահարվեց մոխրոտի վրա։ Եվ հետո նրանց ամուսնացան։

Մայրենի

Փակագծերում տրված բառերից մեկն ընտրի՛ր ու պահանջվող ձևով գրի՛ր կետերի փոխարեն: Ինչպիսի՞բառեր ստացվեցին:

Նկարված շունը շատ նման էր մեր Բողարին: (Նկար, նկարել)

Եթե աղջկաս համար ծաղիկներ նկարեմ, աղջիկս շատ կուրախանա: (Նկար, նկարել)

Որ գանձը թաղեմ ծառի տակ ու գնամ, հետո կգտնի՞: (Թաղել, թաղ)

Մեր թաղի տղաներն ամենաճարպիկն են: (Թաղել, թաղ)

Ի՛նչ էլ շահել, կուրախանա: (Շահ, շահել)

Դերձակի հետ շահ ծառաները մտան: (Շահ, շահել)

Բժիշկի դուստրն է ընկերուհիս: (Բժիշկ, բժշկել)

Հիվանդին մայրդ թող բժշկի: (Բժիշկ, բժշկել)